Scroll Top

Algemene voorwaarden

We willen je niet lastig vallen met allerlei regeltjes, maar mocht je ze toch even door willen nemen:

 

Huishoudelijk reglement de Klomp Festivals

 1. Met betrekking tot corona hanteren wij de op dat moment geldende richtlijnen van de Rijksoverheid.
 2. Bij het betreden van het festivalterrein en markt kan er gefouilleerd worden.
 3. Ten strengste verboden op het festivalterrein: crowdsurfen, graffiti en open vuur.
 4. Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein en markt mee te nemen:

(alcoholische) dranken, glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, BBQ’s/gasstellen,(vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Onder professionele foto-apparatuur wordt verstaan: Camera’s met verwisselbare lenzen. Digitale camera’s, alsmede telefoons met camera mogen mee het festivalterrein en markt op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opname-apparatuur. Rekening houden met het Auteursrecht kan bij tijdig verzoek hiervan door de Klomp Festivals vrijstelling worden verleend.

 1. Water tot een maximum van 0,5 liter in een plastic fles zonder dop is toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen zonder overleg met de organisatie.
 3. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 4. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
 5. In tenten, hallen, besloten ruimtes, etc. mag niet gerookt worden.
 6. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
 7. Ongebruikte consumptiemunten kunnen niet worden geretourneerd/ teruggewisseld worden voor geld
 1. Het betreden van het festivalterrein en markt en het bijwonen van het programma zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 2. Op de Klomp Festivals kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein en markt geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 3. Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein en markt flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
 4. De Klomp Festivals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 5. Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. Op de Klomp Festivals zijn oordopjes tegen betaling verkrijgbaar.
 6. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband medebegrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc. heeft de Klomp Festivals het recht het evenement teverschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 7. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door De Klomp Festivals wordt geannuleerd, zal De Klomp Festivals uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 8. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door De Klomp Festivalswordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 9. De Klomp Festivals is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Klomp Festivals toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen De Klomp Festivalsis verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. a) gevolgschade;
  2. b) immateriële schade;
  3. c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de Klomp Festivals .
 10. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de Klomp Festivals geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 11. De Klomp Festivals zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.